بيانيه مشترك: به سوی ایجاد قطب چپ و سوسیالیستی در کردستان  

شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱

کومه له – سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران-حکمتیست

برچیدن جمهوری اسلامی و استقرار حاکمیت شورایی در کردستان وظیفه فوری ما است!

جامعه ایران دستخوش تحول انقلابی بزرگی است. این واقعیت شورانگیز بر متن تعمیق بحران های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و بر بستر رشد و گسترش اعتصابات و اعتراض های کارگری و دیگر جنبش های اعتراضی در جامعه شکل گرفته و مبارزه برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را وارد فاز نوینی کرده است. روند رویدادها در مهر ماه امسال نشان داد که قتل دولتی مهسا (ژینا) امینی فقط جرقه ای بود که خشم و اعتراض عمومی علیه فقر و فلاکت اقتصادی، بی حقوقی های سیاسی و اجتماعی، خشونت ها و تبعیض جنسیتی علیه زنان و سرکوبگری های رژیم اسلامی را به نقطه انفجار رساند و زنان و مردان آزادیخواه در بیش از صد شهر ایران را به کف خیابان کشاند. حضور پرشور مردم مبارز کردستان بویژه جوانان انقلابی با پیشتازی زنان در این خیزش سراسری و مقابله با تعرض نیروهای سرکوبگر در کف خیابان چشم انداز روشنی از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را پیش روی مبارزات انقلابی در کردستان نیز قرار داده است. این تحولات با به میدان آمدن کارگران صنایع نفت و پتروشیمی و حمایت آنان از این خیزش انقلابی، برچیدە شدن بساط حاکمیت این رژیم از طریق یک انقلاب توده ای را به یک امکان واقعی تبدیل کرده است.


این جنبش انقلابی و سراسری تا همین لحظه تأثیرات ماندگاری بر اوضاع سیاسی و شرایط مبارزه طبقاتی در ایران بجای گذاشته، روند رو به زوال حکومت اسلامی را سرعت بخشیده و بار دیگر پرونده مربوط به سرنوشت قدرت سیاسی را به روی جامعه باز کرده است. در قبال این روند و برای پاسخ گویی به مسائل گرهی پروسه سرنگونی جمهوری اسلامی و احتمالات پیش رو، صف بندی نیروهای چپ و راست جامعه در ایران و کردستان بیش از پیش عمیق تر و شفافتر شده است. در چنین شرایطی نیروهای مختلف اپوزیسیون بورژوایی مردم را از انقلاب می ترسانند و تنها برای تغییر حاکمیت سیاسی ایران از بالا و بدور از دخالت دگرگون ساز مردم کارگر و زحمتکش تلاش می کنند.


در  این اوضاع نیروهای چپ و کمونیست در کردستان که به پشتوانه بیش از چهار دهه مبارزه بی وقفه و حضور قدرتمند سیاسی، اجتماعی و نظامی در مبارزه بی امان با جمهوری اسلامی و دفاع پیگیر از کارگران و زنان و سایراقشار فرودست جامعه و در نقد و تمایز سیاسی از جنبشهای بورژوایی، به یک نیروی موثر اجتماعی در کردستان تبدیل شده اند، مسئولیت و وظایف سنگینی بر دوش دارند. 


امروز نیروهای چپ و سوسیالیست به عنوان یک جریان اجتماعی که حضور شان در مبارزات کارگران و زنان و جوانان در عرصه های مختلف اعتراض اجتماعی در شهرهای کردستان قابل مشاهده است، یک نیروی موثر و تعیین کننده برای تضمین پیشروی جنبش اعتراضی و انقلابی در کردستان هستند. در چنین شرایطی تدوین وتقویت استراتژی و آلترناتیو سوسیالیستی از طرف نیروهای چپ و کمونیست در کردستان، که در آن تصویر روشنی از معنای سرنگونی جمهوری اسلامی، چگونگی پیروزی، تضمین شرکت مستقیم تودەهای مردم کردستان در حاکمیت سیاسی و اداره جامعه و تحقق خواستها و مطالبات مردم کارگر و زحمتکش داده شده باشد، مبرمیت پیدا کرده است.


بر این اساس و در پاسخ به این نیاز ما امضا کنندگان این بیانیه حول محورهای زیر وارد تلاش مشترک جهت شکل دادن به یک قطب چپ و سوسیالیستی در کردستان می شویم و پیشاپیش دست همه احزاب و جریانات و زنان و مردان آزادیخواه و تلاشگران چپ و سوسیالیست که می خواهند در انجام این امر مهم سهم و مشارکت داشته باشند را به گرمی می فشاریم. تلاش برای شکل دادن به یک آلترناتیو چپ و سوسیالیستی به ویژه در شرایط متحول کنونی ایران نه تنها امر احزاب و جریانات سیاسی بلکه مربوط به همۀ انسانهای مبارز و آزادیخواه چپ و کمونیست نیز می باشد. 


۱- پیشبرد و هدایت مبارزۀ همه جانبه برای سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی، کمک به سازمانیابی توده ای و طبقاتی کارگران، ایجاد شوراها در محلات، ایجاد سازمان و تشکلهای توده ای زنان معلمان و دانشجویان و دانش آموزان و بازنشستگان و پرستاران و دیگر بخشهای مردم تحت ستم و تلاش موثر برای در هم شکستن نیروها و نهادهای رژیم و برچیدن حاکمیت ضد انسانی آن در کردستان که حلقه ای مؤثر از جنبش سرنگونی انقلابی سراسری است.

۲-پیروزی ‌آلترناتیو سوسیالیستی در گرو در هم شکستن قطعی قدرت دولت مرکزی، پیشروی طبقه کارگر، جنبش و احزاب کمونیستی در خلع ید از بورژوازی و کسب قدرت سیاسی و استقرارحکومت کارگری در سطح سراسری است. سهل ترین و کم دردسر ترین راه حفظ دستاوردهای مبارزاتی مردم در کردستان پیوند با جنبش سرنگونی و انقلاب در سطح سراسری در ایران است.

٣ـ این امکان وجود دارد که بساط حکومت در کردستان پیش از سایر نقاط ایران برچیده شود. اما سقوط و در هم شکستن نیروها و نهادهای حکومت مرکزی و عقب نشینی آنان پایان کار نیست. ما در این شرایط برای به دست گرفتن اداره امور به دست خود مردم و تشکیل ارگان های قدرت تودەای در شهر و روستا و بر حاکمیت شورایی و اعمال اراده مستقیم مردم در کردستان تاکید میکنیم. سازماندهی شوراها در حال حاضر به عنوان ابزار مبارزه، و با ساقط شدن جمهوری اسلامی به مثابه ارگان اعمال اراده مستقیم تودەای، وظیفه فوری خود و هر فعال جنبش کارگری و جنبشهای اجتماعی پیشرو و امر عاجل هرحزب و جریان چپ و کمونیست میدانیم . 

۴ -احزاب بورژوایی و ناسیونالیست در کردستان تلاش میکنند استراتژی سیاسی خود را در قالب یک ساختار فدرالیستی متکی بر سیستم پارلمانی بعد از سرنگونی رژیم اسلامی پیش برده و به مردم تحمیل کنند. چنین سناریویی نه تنها به محرومیت و بیحقوقی های سیاسی و اجتماعی مردم کردستان پایان نمی دهد، بلکه تجربه نشان داده است که طرح فدرالیسم راه حلی برای رفع ستم ملی و مسئله کرد هم نیست. طرح فدرالیسم مسئله ملی را مانند استخوان لای زخم باقی می گذارد، که هر زمان امکان خونریزی آن وجود دارد. ما هر نوع طرحی که ستمگری بر مردم کردستان را باقی بگذارد و به تفرقه میان مردم دامن بزند را مردود دانسته و با تکیه بر آگاهی و حضور کارگران و زحمتکشان و مردم ستمدیده کردستان در صحنه مبارزه سیاسی در مقابل آن می ایستیم.

۵ – ما در برابر نیروهایی که در تلاش اند سرنوشت مردم کردستان را به سیاست دولتهای امپریالیستی گره بزنند، بر مبارزه و همسرنوشتی مردم کردستان با جنبش های پیشرو اجتماعی و توده های مردم در سراسر ایران تاکید میکنیم. مبارزات کارگران و توده مردم در کردستان پیوستگی تنگاتنگی با مبارزات سراسری مردم ایران دارد و نهایتا با سرنگونی جمهوری اسلامی به پیروزی خواهد رسید. ما در مقابل طرحها و سیاست دخالتگرانه قدرتهای جهانی و متحدان منطقەای آنها برای تحمیل آلترناتیو راست بر روند تحولات سیاسی در ایران و کردستان، می ایستیم. هر نوع طرح وآلترناتیوی از بالای سر مردم را مردود می دانیم و مجدانه برای به انزوا کشاندن آن میکوشیم.

۶- شرط لازم پیشروی مبارزه انقلابی و اعمال قدرت مردم کردستان جدایی تودەهای کارگر و زحمتکش از استراتژی و سیاست های احزاب بورژوا ـ ناسیونالیستی در کردستان و تقویت استراتژی سوسیالیستی در مقیاس اجتماعی است. انجام این امر در گرو اشاعه نقد و آگاهگری کمونیستی در مقابل افق و سیاست ملی گرایانه و ناسیونالیستی در جامعه  و پیشروی جنبشهای اعتراضی و دگرگونی های واقعی در زندگی اجتماعی توده های مردم کردستان میباشد.

۷ – ستمگری ملی همراه با وحشیانه ترین شیوه های سرکوب از جانب رژیمهای سرکوبگر سلطنتی و جمهوری اسلامی مصائب فراوانی را بر مردم کردستان تحمیل کرده است. ما خواهان رفع فوری ستم ملی و حل مسئله کرد هستیم. برای این مهم نتیجه تصمیم آزادانه مردم کردستان به معنی جدایی و یا ماندن در چهار چوب ایران با تامین و تضمین حقوق مساوی را برسمیت میشناسیم. ما هر نوع اقدام قهرآمیز و نظامی برای جلوگیری از تصمیم مردم کردستان و یا برسمیت نشناختن نتیجه آن با دستاویز “حفظ تمامیت ارضی ” و مقابله با “تجزیه طلبی” و یا هر توجیه دیگری را قویا محکوم و مردود اعلام میکنیم. ما در عین حال بر همبستگی و همسرنوشتی مبارزاتی مردم کردستان با مردم آزادیخواه و ستم دیده در سراسر ایران تاکید می کنیم.

۸- از آنجا که رژیمهای سرکوبگر، حقوق و آزادیهای اولیه مردم کردستان را با لشکر کشی و زور و سرکوب پایمال می کنند، مردم حق دارند در مقابل آن برای دفاع از خود دست به اسلحه ببرند و ازحقوق، حرمت و کرامت انسانی خود در مقابل هر نیروی سرکوبگری دفاع نمایند. حق دارند مسلح شوند و نیروی مسلح سازماندهی شده تحت هدایت نهادها و شوراهای مردمی را سازمان دهند.

۹ـ ما به عنوان نیروهای کمونیست و  انترناسیونالیست،  تقویت همبستگی کارگران و توده های زحمتکش و ستمدیده را در جهان و به ویژه در کشورهای همجوار را امر خود میدانیم، در این راستا از مبارزات آزادیخواهانه مردم کردستان در عراق، ترکیه و سوریه برای آزادی، رفع ستم ملی و علیه فقر و نابرابری اجتماعی دفاع میکنیم. 

۱۰ـ ما امضا کنندگان این بیانیه تلاش میکنیم، برای پیشبرد جهت گیریهای ذکر شده و هماهنگ کردن فعالیتها و اقدامات مشترک مکانیزم لازم را ایجاد و اسناد ضروری را تصویب نماییم.

۱۱ـ ما کارگران، مردم آزادیخواه و برابری طلب در کردستان را فرا می خوانیم که خیزش انقلابی برای سرنگونی جمهوری اسلامی را همدوش و همراه مردم ایران با قدرت و قاطعیت به پیش ببرند و در این مسیر بر استقرار حاکمیت شورائی در کردستان و سراسر ایران بکوشند. در این راستا همه زنان و مردان آزادیخواه و احزاب و سازمانها و  فعالین چپ و سوسیالیست را فرا می خوانیم به تلاش مشترک ما بپیوندند.


سرنگون باد جمهوری اسلامی!
برقرار باد حاکمیت شورائی!
زنده باد سوسیالیسم!

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران-حکمتیست
کومه له – سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
مهر ۱۴۰۱

22.10.2022

شیوه تفکر یک خرده بورژوا: غیبت کردن یکی از خصوصیات برجسته یک خرده بورژواست. او قادر است بنشینند و ده‌ها ساعت پشت سر یک نفر بد گوئی کنند ولی اگر کسی پشت سر او کمبودش را بیان کرد، تا ابد در ذهن‌اش از او انتقام می‌گیرد.