بیانیه اتحادیه کارگری و سراسری آلمان در دفاع از کارگران و معلمان زندانی در ایران

کارگران زندانی آزاد باید گردند!

در جمهوری اسلامی ایران اعضای اتحادیه ها همچنان دستگیر می شوند. اتحادیه کارگری سراسری آلمان خواستار آزادی فوری آنهاست.

ازچندین ماه پیش کارگران ایران از حق انسانی تجمع برای گرفتن مطالبات خویش استفاده میکنند. مسئولین و دولت ایران بجای گفتگو با کارگران اعتصابی و معترض اتحادیه ها، فعالین شان را مورد سرکوب و پیگرد قرار می دهند.

برخی از اعضای اتحادیه که فراخوان به اعتراض داده بودند، دستگیر و از اوائل ماه می بدون تفهیم اتهام درسلول های انفرادی زندانی اند. بنظر می رسد که قصد دارند آنها را با دلائل نخ نمای حقوقی دادگاهی نموده و به حبس های طولانی مدت محکوم کنند. این سرکوب ها فقط به این دلیل اعمال می شود که آنها از حق تشکل و تجمع خویش استفاده می کنند. اتحادیه کارگری و سراسری آلمان همه اشکال سرکوب دولتی علیه فعالیت اتحادیه ای را اکیدا محکوم می کند.

ما بیش از همه از مسئولین و دولت ایران خواهان آزادی فوری فعالین اتحادیه ای رضا شهابی و حسن سعیدی از اتحادیه اتوبوسرانان و اعضای اتحادیه معلمان جعفر ابراهیمی و محمد حبیبی وتضمین آزادی تجمع و تشکل برای مردم ایران و حفظ آن هستیم.

اتحادیه کارگری و سراسری آلمان در سازمان جهانی کارگران برای تحقق حق پایه ای و انسانی کارگران ایران تلاش خواهد نمود.

18.7.2022

 

شیوه تفکر یک خرده بورژوا: خرده بورژوا همیشه وظائف حزبیش را پس از ساعات شغل روزانه‌اش، رسیدگی کامل به زندگی خصوصی‌اش و حل زمان میهمانی و یا گردش آخر هفته با خانواده و یا دوستانس، انجام میدهد. البته اگر برایش وقتی بماند.