پیام کنفرانس نیروهای چپ و کمونیست در کردستان به مردم آزادیخواه ایران و فعالین و سازندگان خروش انقلابی سه ماهه اخیر در سراسر کشور!

حدود سه ماه است که شما خیابانها را به میدان رزمی انقلابی برای رهایی از حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی تبدیل کرده اید. جنبشی که شما طلایه دار آن بوده اید، با شعار زن، زندگی، آزادی، در قدم اول باعث ایجاد همبستگی و اتحاد بی نظیری در سراسرکشور شده است. این اتحاد و همسرنوشتی مردم ایران نه تنها در کل منطقه به نقطه امیدبخشی برای رهایی از چنگال دیکتاتورها و جریانات مرتجع اسلامی و ناسیونالیستی تبدیل شده است، بلکه توجه بخش بزرگی از مردم جهان را به خود جلب کرده است. مدرن بودن و انسانی بودن و برابری طلبانه بودن این جنبش با عث شده است که بسیاری از انسانهای شریف در جهان به احترام شجاعت و شهامت و شایستگی شما درود بفرستند.

اجازه بدهید ما هم یک بار دیگر به شما مردم آزادیخواه سراسر کشور، به شما همه انقلابیون در ایران، به ویژه شما زنان پیشتاز و جوانان در این جنبش و همه انسانهای آزادیخواهی که به انحا مختلف باعث عروج و استحکام این جنبش انقلابی شده اید درود بفرستیم. ما به ایده ها و ابتکارات و کاردانیهای شما که اتحاد و همبستگی سراسری را بیش از همیشه باعث شده است و زبان زد همگان است درود میفرستیم. این همبستگی و همسرنوشتی سراسری رمز پیروزی مردم ایران است.
شما با مبارزات آزادیخواهانه و ایده های برابری طلبانه خود در مقابل یکی از هارترین رژیمهای سرمایه داری ایستاده اید. مبارزات بر حق شما تا همینجا تیر خلاص به قانون و فرهنگ حجاب اجباری زده است. شما برخلاف فرهنگ و قوانین تمام تاریخ گذشته جنبشهای ارتجاعی مذهبی و ناسیونالیستی، برابری زن و مرد را به امری اجتماعی تبدیل کرده اید. شما خالق جنبشی هستید که انسان دوستی و اتحاد و همبستگی در میان همه ستم دیدگان را به امری بدیهی و ضروری تبدیل کرده است. این دستاوردها و شکستن سیطره نیروهای سرکوبگر و بروز عجز و ناتوانی آنها علیرغم تمام جانهای عزیزی که از ما گرفته اند و خونی که به جامعه و جنبش انقلابی پاشیده اند، در تاریخ مبارزات حق طلبانه بشرماندگار خواهد بود. ما ضمن اعلام همدردی با خانواده جان باختگان، یاد همه این عزیزان را گرامی میداریم.

شما با دست خالی اما با روحیه رزمنده و اراده ای که ریشه در آگاهی و شعور عمومی برای برپایی یک جامعه بهتر و یک زندگی بهتردارد، توانستید تا همین امروز ورق زرین دیگری به مبارزات حق طلبانه و آزادیخواهان و برابری طلبانه نسلهای پیشین خود بیافزایید. 
مردم آزادیخواه، کارگران، زنان و جوانان !

با وجود تمام دستاوردهای با ارزشی که جنبش انقلابی جاری در جامعه داشته است، روشن است که هنوز جمهوری اسلامی ساقط نشده است. دشمنان مردم از توطئه و تلاش برای ایجاد تفرقه در صفوف مردم دست برنداشته اند. از نظر ما اتحاد و همبستگی مردم رمز پیروزی این جنبش است. رهبران و فعالین کارگری و همه فعالین جنبش انقلابی ایران حلقه اتصال این اتحاد و همبستگی هستند. بدون اتحاد فعالین و رهبران عملی در میدان، اتحاد پایدار در جامعه و در جنبش ممکن نیست.

حکومت کردن تا به امروز سهم طبقات دارا بوده است. این طبقات همیشه با اتکا به جنبشهای ملی و مذهبی توانسته اند مردم را قربانی سیاست و اهداف خود و تبدیل به سیاهی لشکر خود کنند. این زندگی نابرابر و تبعیض آمیز که همه آنرا تجربه کرده ایم حاصل حاکمیت آنها است. امروز وقت آن رسیده است برای برپایی جامعه ای آزاد، برابر و مرفه بگوییم حاکمیت مذهبیها و ملیگراها امتحان خود را پس داده است و دیگر بس است. حاکمیت طبقات دارا بس است. فرمانروایی سرمایه داران بر جامعه بس است. این بار نوبت ما شهروندان است. نوبت کارگران و مردم تحت ستم است. 

در راستای پیروزی بر جمهوری اسلامی و ساقط کردن حاکمیت فقر و تبعیض و ستم و استثمار سرمایه در ایران شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان در اولین کنفرانس خود بر همسرنوشتی و همبستگی مبارزاتی سراسری مردم در ایران و به میدان آمدن مردم تحت ستم برای به دست گرفتن سرنوشت خویش و تحقق حاکمیت شورایی، قویأ همگامی خود را با خروش انقلابی جاری در سراسر کشور اعلام میکند. 
زنده باد جنبش انقلابی مردم ایران 

زنده باد جنبش شورایی برای برپایی حاکمیت شوراهای مردم
سرنگون باد جمهوری اسلامی
شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در  کردستان

06.12.2022

 

 

شیوه تفکر یک خرده بورژوا: خرده بورژوا همیشه وظائف حزبیش را پس از ساعات شغل روزانه‌اش، رسیدگی کامل به زندگی خصوصی‌اش و حل زمان میهمانی و یا گردش آخر هفته با خانواده و یا دوستانس، انجام میدهد. البته اگر برایش وقتی بماند.