جبهه ائتلاف نیروهای شاهنشاهی ایران: وکالت به شاهزاده رضا پهلوی

ما رهبران سازمان‌های باورمند به مشروطه و سامانه پادشاهی، بدین وسیله اعلام می‌داریم که چه به لحاظ شخصی و چه از دیدگاه سازمانی، شهریار ایرانزمین  شاهزاده رضا پهلوی  را وکیل خود و اعضای سازمان‌های مربوطه دانسته  و باور داریم این مسئولیت سنگین و خطیر را صادقانه به جان خواهند خرید و در این گرداب بلا، همچون پدر و پدربزرگشان،  سکاندار این کشتی  توفان‌‌زده خواهند شد و همچون پدری دلسوز در برابر دژخیمان، از ملت و میهن‌مان دفاع خواهند نمود.

جاوید شاه / پاینده ایران آزاد
۳۰ دی ۲۸۵۱ شاهنشاهی

از سوی سازمان‌های:

۱- شورای اتحاد مبارزین
۲- سازمان پیام (پایداری، یگانگی، ایرانیان مشروطه‌خواه / کانادا)
۳- انجمن ورزشکاران آزادیخواه ایران
۴- Association of Iranian Human Rights and Allies  (انگلستان)
۵- سازمان ایران پاد
۶- سازمان فدائیان پادشاه
۷- انجمن پادشاهی ایران
۸- جبهه نجات ایران
۹- جبهه هواداران شاهنشاهی مرد‌م‌سالار ایران (جهش)
۱۰- ارتش ملی ایران  (آمریکا)
۱۱- سازمان مشروطه‌خواهان ایران پادشاهی (OEK)
۱۲- کانون حقوقدانان ایران
۱۳- کانون کنشگران حقوق بشر ایران
۱۴- سازمان زنان ایران
۱۵- سازمان تاج آزادی (لندن)
۱۶- سازمان نگهبانان ایران جاوید (NID)
۱۷- سازمان پادشاهی پارلمانی (برلین)
۱۸- کمپین بازگشت شاهزاده  (آمریکا)
۱۹- سازمان رستاخیز آریامهر
۲۰- سازمان پادشاهی  پارلمانی ایران
۲۱- سازمان مهر میهن (هلند)
۲۲- سازمان پادشاهی پارلمانی در راستای حقوق بشر  (کلن)
۲۳- سازمان توسعه و مدنیت و حقوق بشر در ایران  (فرانکفورت)
۲۴- جبهه ملی آزادیخواهان ایران- بختیاری (آمریکا)
۲۵- سازمان آوای ملت ایران (آمریکا)
۲۶- شورای هماهنگی (آمریکا)
۲۷- سازمان ماموریت برای وطنم – میهن‌پرستان اتریش
۲۸- سازمان نافرمانی‌های مدنی (فرانکفورت)
۲۹- انجمن پادشاهی‌خواهان (سوئد)
۳۰- شورای پادشاهی‌خواهان ایران

۲۴ ژانویه ۲۰۲۳

 

شیوه تفکر یک خرده بورژوا: خرده بورژوا همیشه وظائف حزبیش را پس از ساعات شغل روزانه‌اش، رسیدگی کامل به زندگی خصوصی‌اش و حل زمان میهمانی و یا گردش آخر هفته با خانواده و یا دوستانس، انجام میدهد. البته اگر برایش وقتی بماند.