پیام بزرگترین اتحادیه معلمان بریتانیا و اروپا به شورای هماهنگی فرهنگیان

رفقای عزیز!

ما از طرف (NEU)، اتحادیه آموزش و پرورش کشوری (بریتانیا)، همبستگی خود را با معلمان و کارگران بخش آموزش که در دفاع از حقوق صنفی اتحادیه ى در ایران دست به اعتراض زده اند، اعلام می کنیم.

اتحادیه آموزش و پرورش کشوری (بریتانیا)، اعمال خشونت دولتی علیه فرهنگیان شرکت کننده در اعتراضات مشروع را محکوم میکند و خواهان آزادی معلمان بازداشت شده در تهران، بوشهر، مریوان و سایر نقاط کشور است.

ما (NEU)، بازداشت نمایندگان و اعضای شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران را محکوم میکنیم. همچنین خواستار آزادی فوری معلم زندانی اسماعیل عبدی، که اکنون در هفتمین سال حبس خود به سر میبرد، میباشیم.

این پیام همبستگی با امضای مشترک دو دبیر کل اتحادیه آموزش و پرورش کشوری (بریتانیا)، ماری بوستد و کوین کورتنی، به شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ارسال شده است. اتحادیه آموزش و پرورش کشوری (بریتانیا) همچنین نامهای اعتراضی به سفارت ایران در بریتانیا ارسال کرده است.

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، ضمن قدردانی از حمایت اتحادیه آموزش و پرورش کشوری (بریتانیا)، و دیگر تشکلهای معلمان و اتحادیههای صنفی در اقصی نقاط جهان، و نیز آموزش بینالملل، همبستگی متقابل خود را با همقطاران خود در تمامی این کشورها اعلام میدارد.

سه شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۱

26.7.2022

 

شیوه تفکر یک خرده بورژوا: خرده بورژوا همیشه وظائف حزبیش را پس از ساعات شغل روزانه‌اش، رسیدگی کامل به زندگی خصوصی‌اش و حل زمان میهمانی و یا گردش آخر هفته با خانواده و یا دوستانس، انجام میدهد. البته اگر برایش وقتی بماند.