بیانیه اسماعیل بخشی

این دیگر اعتراض و سرکوب نیست. این رسما جنگ است. جنگ

دختر بیست ساله را وسط خیابان به رگبار بستند. کار از فراخوان دادن گذشته است. هر کس ذره‌ای انسانیت و شرافت در خود احساس می‌کند باید انتخاب کند، کجا بایستد.

25.9.2022

 

شیوه تفکر یک خرده بورژوا: خرده بورژوا همیشه وظائف حزبیش را پس از ساعات شغل روزانه‌اش، رسیدگی کامل به زندگی خصوصی‌اش و حل زمان میهمانی و یا گردش آخر هفته با خانواده و یا دوستانس، انجام میدهد. البته اگر برایش وقتی بماند.